Đăng nhập
DANH SÁCH KIỂM TRA SỐ HIỆU CÁC ĐỢT THI [26/12/2018]

Để thuận tiện trong việc đến nhận Chứng chỉ, chứng nhận các đợt thi, đề nghị sinh viên xem trước số hiệu trước khi đến nhận.

Những trường hợp đã nộp lệ phí nhưng không có số hiệu, liên hệ trực tiếp CV. Đạt, Phòng Đào tạo để được xử lý;

Danh sách số hiệu năm 2016:

http://www.mediafire.com/file/6qc5so932hahc2a/S%25E1%25BB%2591_hi%25E1%25BB%2587u_n%25C4%2583m_2016.xlsx

Danh sách số hiệu năm 2017:

http://www.mediafire.com/file/ye8b5p5ay0j9ysf/S%25E1%25BB%2591_hi%25E1%25BB%2587u_n%25C4%2583m_2017.xlsx

Danh sách số hiệu năm 2018:

http://www.mediafire.com/file/mm9059138niv86t/So_hieu_nam_2018.xls

Danh sách sinh viên chưa đăng ký cấp và chưa bổ sung thông tin nơi sinh đúng.

http://www.mediafire.com/file/dgvcp0ysii0hkks/DS_SV_ch%25C6%25B0a_%25C4%2590K_nh%25E1%25BA%25ADn_CC_v%25C3%25A0_ch%25C6%25B0a_B%25E1%25BB%2595_sung_N%25C6%25A1i_sinh.xlsx