Đăng nhập
V/v học Ngoại ngữ không chuyên dành cho sinh viên khiếm thị, sinh viên khuyết tật không thể thi được cả 4 kỹ năng, sinh viên nước ngoài [14/09/2017]

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế (ĐHNN, ĐHH) xin thông báo về việc tổ chức học, thi, cấp bảng điểm, chứng chỉ Ngoại ngữ không chuyên (NNKC) dành cho sinh viên khiếm thị, sinh viên khuyết tật không thể thi đầy đủ 4 kỹ năng, sinh viên nước ngoài thuộc các trường / khoa của Đại học Huế như sau:

          1. Cấp bảng điểm xét tốt nghiệp cho sinh viên khiếm thị: Sau khi học xong, thi qua 2 cấp độ A1, A2; 1 tháng trước khi học xong cấp độ B1, sinh viên tải mẫu đơn: “Đơn xin đăng ký thi hết cấp độ NNKC dành cho sinh viên khiếm thị” ở mục Biểu mẫu trên trang web của Trường ĐHNN, ĐHH (http://hucfl.edu.vn/vi), điền đầy đủ thông tin nộp cho phòng Đào tạo Trường ĐHNN (chuyên viên Trần Đình Hiếu) để được xếp lịch dự thi hết cấp độ B1. Sau khi có kết quả, Trường ĐHNN, ĐHH sẽ cấp bảng điểm 03 học phần, 07 tín chỉ NNKC cho sinh viên để xét tốt nghiệp.

          2. Cấp bảng điểm xét tốt nghiệp cho sinh viên bị khuyết tật không thể thi cả 4 kỹ năng:

2.1. Sinh viên làm đơn gửi Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo Đại học của trường quản lý sinh viên và Trường ĐHNN, ĐHH. Trong đơn sinh viên trình bày lý do không thể thi được cả 4 kỹ năng và xin được tổ chức thi hết cấp độ B1 để lấy bảng điểm xét tốt nghiệp như sinh viên khiếm thị. 

2.2. Sau khi học xong, thi qua 2 cấp độ A1, A2; 1 tháng trước khi học xong cấp độ B1, sinh viên tải mẫu đơn: “Đơn xin đăng ký thi hết cấp độ NNKC dành cho sinh viên khiếm thị” ở mục Biểu mẫu trên trang web của Trường ĐHNN, ĐHH (http://hucfl.edu.vn/vi), điền đầy đủ thông tin nộp kèm theo đơn ở mục 2.1. cho phòng Đào tạo Trường ĐHNN (chuyên viên Trần Đình Hiếu) để được xếp lịch dự thi hết cấp độ B1. Sau khi có kết quả, Trường ĐHNN, ĐHH sẽ cấp bảng điểm 03 học phần, 07 tín chỉ NNKC cho sinh viên để xét tốt nghiệp.

3. Sinh viên nước ngoài chọn một trong bốn phương án sau để học các học phần NNKC:

3.1. Chọn học một ngoại ngữ và thi lấy chứng chỉ như sinh viên Việt Nam cùng khóa ngành.

3.2. Đăng ký học Tiếng Việt cho người nước ngoài và lấy điểm của 03 học phần cấp độ A1, A2, B1 để xét tốt nghiệp.

3.3. Đăng ký thi lấy chứng chỉ Tiếng Việt cho người nước ngoài, không học.

3.4. Đăng ký học và thi lấy chứng chỉ Tiếng Việt cho người nước ngoài.

Nếu chọn phương án 3.1., sinh viên đăng ký tài khoản trên trang Quản lý NNKC và học cùng sinh viên Việt Nam. Nếu chọn một trong ba phương án còn lại, sinh viên tải mẫu đơn “Đơn xin đăng ký học_thi NNKC hoặc Tiếng Việt cho người nước ngoài” ở địa chỉ nói ở mục 1., điền đầy đủ các thông tin, nộp cho phòng Đào tạo Trường ĐHNN (chuyên viên Trần Đình Hiếu) trước ngày 30/9 hàng năm. Trường ĐHNN, ĐHH sẽ thống kê số lượng, lên kế hoạch học tập hoặc thi và thông báo cho sinh viên trên trang Quản lý NNKC.