Đăng nhập
MỞ ĐĂNG KÝ BỔ SUNG CÁC NHÓM HỌC LẠI TIẾNG ANH A1,A2 HỌC KỲ 3 NĂM 2016-2017 (Nhóm 21 - A1, Nhóm 17 - A2) [24/09/2016]

SV chọn học kỳ 3 - 2016-2017 để đăng ký chọn nhóm bố sung.