Đăng nhập
TÓM TẮT NỘI DUNG GIẢNG DẠY HỌC PHẦN TIẾNG ANH A2 [04/10/2013]

Để các thầy cô và sinh viên nắm được nội dung dạy và học, cũng như kế hoạch giang dạy học phần Tiếng Anh A2, tổ Quản lý Ngoại ngữ không chuyên xin thông báo tóm tắt nội dung giảng dạy học phần này.

I. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN

1. Thông tin chung

- Tên học phần:  TIẾNG ANH CƠ BẢN 2, 2 tín chỉ

2. Mục tiêu chung của học phần: Giúp sinh viên đạt chuẩn bậc 2/6 theo Khung Năng Lực Ngoại Ngữ (tương đương cấp độ A2, Khung Năng Lực Ngoại Ngữ Châu Âu)

II. HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY - HỌC:

Nội dung

Hình thức tổ chức dạy và học

Lên lớp

Thực hành, thực tập

Tự học, tự nghiên cứu

Lý thuyết

Bài tập

Thảo luận

Bài 1(Unit 4 – Book 2): At the Workplace

 

2 tiết

 

 

 

6 tiết

Bài 2 (Unit 5 – Book 2): Travel

 

2 tiết

 

 

 

6 tiết

Bài 3 (Unit 6 – Book 2): Communication

 

2 tiết

 

 

 

6 tiết

Bài 4 (Unit 7 – Book 2): Fit and Healthy

 

2 tiết

 

 

 

6 tiết

Bài 5 (Unit 8 – Book2): Visiting Other Places

 

2 tiết

 

 

 

6 tiết

Bài 6 (Unit 9 – Book 2):

The World Around You

 

2 tiết

 

 

 

6 tiết

Bài 7 (Unit 10 – Book2): The Cosmopolitans of the Third Millennium

 

2 tiết

 

 

 

6 tiết

Bài 8 (Unit 11 – Book 2): Retirement

 

2 tiết

 

 

 

6 tiết

Bài 9 (Unit 12 – Book 2): Adventures

 

2 tiết

 

 

 

6 tiết

Bài 10 (Unit 1 – Book 3): Language Learning

 

2 tiết

 

 

 

6 tiết

Bài 11 (Unit 2 – Book 3): Fitness

 

2 tiết

 

 

 

6 tiết

Bài 12 (Unit 3 – Book 3): Moving On

 

2 tiết

 

 

 

6 tiết

Bài 13 (Unit 4 – Book 3): The Working World

 

2 tiết

 

 

 

6 tiết

Bài 14 (Unit 5 – Book 3): The E-World

 

2 tiết

 

 

 

6 tiết

Bài 15 (Unit 6 – Book 3):  Feeling Good

 

2 tiết

 

 

 

6 tiết

             

 

          III. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN VÀ PHƯƠNG PHÁP HÌNH THỨC KIỂM TRA – ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN

1. Chính sách đối với học phần:

  - Sinh viên phải đến lớp đầy đủ và tham gia tích cực vào bài học trên lớp.

  - Sinh viên phải tích cực tự học ở nhà sau khi đã được giáo viên hướng dẫn theo tỉ lệ 1 tiết học trên lớp thì có 3 tiết tự học ở nhà. Nội dung tự học ở nhà dựa trên 2 yếu tố là phù hợp theo nhu cầu học hỏi của sinh viên và theo yêu cầu của môn học.

  - Ngoài ra sinh viên còn tham gia làm bài tập nhóm theo các chủ đề của giáo viên đưa ra dưới hình thức các Projects hoặc làm bài tập đều đặn được thể hiện qua tập Portfolio để giáo viên có thể theo dõi thường xuyên quá trình tự học của sinh viên.

  - Sau khi học được nửa số tiết của học phần, sinh viên phải tham gia làm bài kiểm tra giữa kỳ tại lớp theo kế hoạch của phòng Đào tạo trường ĐHNN Huế.

    - Kết thúc học phần sinh viên phải làm bài thi với các dạng thức kiểm tra tương ứng trong các bài kiểm tra quốc tế.

2. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần

2.1. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên và định kỳ:

Việc kiểm tra và đánh giá quá trình học tập của sinh viên được thực hiện theo ba nguyên tắc:

- Tính liên tục: các kỹ năng ngôn ngữ luôn phát triển trong quá trình hoc chứ không chỉ vào cuối học kì hoặc cuối năm, vì vậy đánh giá phải là quá trình liên tục. Do đó giảng viên phải ghi chép tiến bộ của sinh viên càng thường xuyên càng tốt.

- Tính xác thực: Giảng viên cần có một số chứng cứ hỗ trợ kết quả ghi chép. Chứng cứ về hoạt động của người học sẽ được lưu giữ hay trưng bày như là một phần hoạt động của chủ thể. Các giảng viên cần thống nhất ghi chép đánh giá (với ngày tháng cụ thể) ngay sau khi sinh viên hoàn thành công việc hoặc bài tập được giao nhằm góp phần đảm bảo tính xác thực của ghi chép. Các chứng cứ này để sinh viên sử dụng để tự đánh giá hoặc chia sẻ với những sinh viên khác và giảng viên có thể sử dụng để đánh giá các kỹ năng của sinh viên.

- Tính nhất quán: Đánh giá là một quá trình liên tục. Nếu ban đầu sinh viên được đánh giá quá mức, giai đoạn sau sinh viên dường như không có sự tiến bộ. Vì thế, sự đánh giá phải dựa trên một tiêu chí chung giữa các sinh viên để đảm bảo tính công bằng.

Tiêu chí đánh giá các loại bài tập:

 Các loại bài tập được đánh giá theo thang điểm 10 căn cứ vào mức độ hoàn thành và chất lượng mà sinh viên thực hiện .

  2.4. Lịch thi, kiểm tra:

  2.4.1 Bài thi giữa kỳ: Được tiến hành sau tiết thứ 15.

  2.4.2 Bài thi kết thúc học phần: Được tiến hành sau khi sinh viên kết thúc học phần.

IV. TÀI LIỆU HỌC TẬP

 1.Tài liệu bắt buộc :

      - Myriam Fisher Callus & Jackie Sykes (2002), English Elements (book 2), Hueber.

      - Myriam Fisher Callus & Jackie Sykes (2002), English Elements (book 3), Hueber.

2. Tài liệu tham khảo :

      - Tài Liệu Hướng Dẫn Tự Học do Khoa Tiếng Anh Chuyên Ngành biên soạn.

            - Tim Falla & Paul A Davíe (2011), Solutions (Pre-intermediate), Oxford University Press.