Đăng nhập
CÁC THỦ TỤC ĐỂ HỌC TIẾP NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN ĐỐI VỚI SINH VIÊN BẢO LƯU, SINH VIÊN CHUYỂN TỪ TRƯỜNG KHÁC ĐẾN ĐẠI HỌC HUẾ, SINH VIÊN LIÊN THÔNG, SINH VIÊN THI LẠI ĐẠI HỌC VÀ HỌC LẠI Ở MỘT TRƯỜNG / KHOA CŨNG TRONG ĐẠI HỌC HUẾ, SINH VIÊN CÓ CÁC CHỨNG CHỈ QT [20/09/2015]

Để sinh viên bảo lưu, sinh viên chuyển từ các trường khác đến học ở Đại học Huế, sinh viên trúng tuyển đại học theo loại hình đào tạo Liên thông, sinh viên đã học năm học 2014-2015 ở một trường / khoa Đại học Huế nay thi lại đại học và học lại ở một trường / khoa khác cũng trong Đại học Huế, sinh viên có các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế có thể được công nhận kết quả ngoại ngữ không chuyên đã học và học tiếp lên cấp độ cao hơn, sinh viên phải tiến hành làm các thủ tục sau đây:

1) Đăng ký một tài khoản trên trang Quản lý ngoại ngữ không chuyên như tất cả những sinh viên năm thứ nhất khác (kế cả sinh viên đã có tài khoản cũ từ năm học 2014-2015 cũng phải mở tài khoản mới bằng mã SV mới của mình). Sinh viên bảo lưu của trường Đại học Y Dược từ khóa TS ĐH 2013 trở về trước, các trường và khoa khác từ khóa TS ĐH 2012 trở về trước mang quyết định cho vào học lại đến phòng Đào tạo trường ĐH Ngoại ngữ để nhập thông tin vào phần mềm mới đăng ký tài khoản được;

2) Đăng nhập vào tài khoản đã đăng ký, chọn ngoại ngữ để học (phải trùng với ngoại ngữ học trước đó / ngoại ngữ trong chứng chỉ quốc tế, nếu chọn ngoại ngữ mới sẽ phải học lại từ đầu);

3) Sau khi được duyệt, vào lại tài khoản để đăng ký ngoại ngữ chính;

4) Làm đơn theo mẫu kèm theo dưới đây kèm các giấy tờ cần thiết (Photo Bảng ghi kết quả học tập nếu là sinh viên bảo lưu và chuyển trường, Kết quả công nhận của Hội đồng xét công nhận kết quả cao đẳng nếu là sinh viên liên thông, kết quả thi các chứng chỉ quốc tế) nộp cho phòng Đào tạo trường ĐH Ngoại ngữ trong thời gian sơm nhất có thể;

5) Sau khi được xử lý sinh viên vào tài khoản của mình để đăng ký lớp học phần và theo học. Nếu hết hạn đăng ký sinh viên đến phòng Đào tạo trường ĐH Ngoại ngữ để được xử lý bổ sung. Nếu trong học kỳ này chưa có lớp học phần sinh viên chờ đến học kỳ tiếp theo để đăng ký học.

Đây là quyền lợi của sinh viên. Đề nghị những sinh viên có liên quan lưu ý thực hiện. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN

CHUYỂN ĐIỂM, BỔ SUNG ĐIỂM, ĐỔI TÀI KHOẢN

(Dành cho sinh viên bảo lưu, sinh viên chuyển từ trường khác đến học tại Đại học Huế, sinh viên học liên thông, sinh viên thi lại đại học và học lại ở một trường / khoa khác cũng trong Đại học Huế, sinh viên có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế)

 

Kính gửi: - Ban Giám hiệu trường Đại học Ngoại ngữ;

                - Phòng Đào tạo trường ĐHNN.  

            

   Tôi tên là:……………………………………………………………

              Mã SV:………………………………………………………………

              Ngành học:……………………………………………………………

              Trường / khoa:………………………………………………………..

              Số đt liên hệ: …………………………………………………………

   Tôi là: (Sinh viên đánh dấu vòng ở đối tượng tương ứng)

1)   Sinh viên bảo lưu / chuyển từ trường ngoài ĐHH đến

2)   Sinh viên liên thông

3)   Sinh viên thi lại đại học và học lại ở một trường / khoa khác cũng trong Đại học Huế

4) Sinh viên có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế

Nếu là đối tượng (3) sinh viên cung cấp thêm các thông tin của

Ngành học cũ: Mã SV cũ................................ Ngành cũ:.....................................

Trường cũ:....................................Ngoại ngữ đã học:.................... Cấp độ đạt:....

Tôi làm đơn này kính đề nghị trường Đại học Ngoại ngữ công nhận các cấp độ đã đạt được và chuyển tiếp cho tôi được học cấp độ cao hơn.

        Tôi xin gửi kèm theo bản phô tô có công chứng Bảng ghi kết quả học tập (nếu là đối tượng (1)) / Quyết định công nhận kết quả đã đạt của Hội đồng xét công nhận kết quả ở cao đẳng (nếu là đối tượng (2) / kết quả thi chứng chỉ (nếu là đối tượng (4)).

                                                                                   Thừa thiên Huế, ngày       tháng    năm 201….   

                                                                                                         Người làm đơn