Đăng nhập
THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ THI HCĐ A1 VÀ A2 NNKC HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2014-2015 [05/08/2015]

Hiện nay, Phòng Đào tạo trường Đại học Ngoại Ngữ đã hoàn tất việc nhập điểm thi HCĐ A1 và A2 học kỳ 2 - năm học 2014-2015. Yêu cầu sinh viên đăng nhập vào tài khoản cá nhân để xem điểm thi của mình, những trường hợp thắc mắc điểm thi, yêu cầu sinh viên làm theo hướng dẫn dưới đây:

- Kiểm tra điểm từng kỹ năng. Điểm thi hết cấp độ phải thỏa mãn các điều kiện sau: 

  • Tổng điểm ≥ 50 
  • Nghe ≥ 5
  • Nói ≥ 5
  • Đọc ≥ 8
  • Viết ≥ 8

- Làm đơn theo mẫu dưới đây, điền đầy đủ các thông tin. 

- Nộp đơn tại phòng AI.3 - Dãy nhà A - Tầng 1 (gặp cô Tâm)

- Thời gian nộp đơn xem lại bài thi : từ 3/8/2015đến hết ngày 8/8/2015 (Trong giờ hành chính)

Sau thời hạn trên phòng Đào tạo sẽ không nhận thêm đơn và sẽ cập nhật điểm (nếu có sự thay đổi),vì vậy sinh viên tự đăng nhập tài khoản cá nhân để xem kết quả.

Đây là công việc quan trọng ảnh hưởng đến kế hoạch học tập của SV trong học kỳ tới, vì vậy yêu cầu sinh viên nghiêm túc thực hiện đúng thời gian trên.

Ngoài ra, để tạo điều kiện cho những sinh viên chưa thi đạt tiếng Anh cấp độ A1 và A2 phòng Đào tạo đã tiếp tục mở đăng ký các nhóm lớp học lại trong học kỳ 3 năm học 2014 -2015. Chi tiết tại đây: THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP TỤC MỞ ĐĂNG KÝ CÁC LỚP HỌC LẠI TIẾNG ANH A1 VÀ A2 ĐỢT 3 HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2014-2015 (http://flts.hueuni.edu.vn/Home/Announcement/207

                   PHÒNG ĐÀO TẠO

 

Số: ……./KTĐ-NNKC-Mẫu 09/ĐT              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  VIỆT  NAM

       Độc lập - Tự do -Hạnh phúc   

 

ĐƠN XIN XEM LẠI BÀI THI

 

Kính gửi:     -  Phòng Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ;

          -  Khoa Tiếng Anh chuyên ngành.

Sinh viên : …………………...……..............Nam/Nữ:…............................................................

Ngày sinh: ……………… Mã SV :…………………….SĐT:……………………………

Trường Đào tạo:........................................................

Tôi viết đơn này kính đề nghị Phòng Đào tạo và Khoa Tiếng Anh chuyên ngành Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế xem lại điểm thi của em học phần ................. Cấp độ: ……....

Nhóm: …..   học kỳ …… năm học 20...-20..... 

Ngày thi: .........................   Giờ thi: ..........................    Phòng thi: ......     

Điểm thi đã được công bố: Điểm QT : .............. . .     

·        Nghe : ……

·        Nói : ……..

·        Đọc : …….

·        Viết : …….

                     Ý kiến Phòng Đào tạo                        Thừa Thiên Huế, ngày… tháng… năm 20

    Kính đề nghị Khoa Tiếng Anh CN cho kiểm tra                   Người làm đơn

     lại bài thi và trả lời cho sinh viên.                                        (Ký ghi rõ họ, tên)

      Điểm thi sau khi đã kiểm tra.   

      ·        Nghe : ……

      ·        Nói : ……..

      ·        Đọc : …….                                                                          CB kiểm tra :

      ·        Viết : …....                                                              (Ký ghi rõ họ, tên)